Diana Spiridon, Georgeta Corca, Flavia Giurgiu, Aurora Király, Denise Lobonț,Augmented Space Agency

sâmbătă 17.10.2020, 19:30 – 21:30, WASP Working Art Space and Production
Evenimentele vor avea loc în spațiile anunțate și vor fi transmise online, pe pagina de Facebook eXplore Festival. Accesul publicului în spații se va face respectând condițiile impuse de autorități, prin completarea și transmiterea formularului de înscriere https://bit.ly/36WgCTq. Intrarea este liberă.
 
▪️Reenactment Francesca Woodman – Diana Spiridon, Performance / Black Box
▪️I could no longer play – Georgeta Corca, Performance video / Black Box
▪️Faceless – Flavia Giurgiu, Performance instalație / Black Box
▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Király, instalație laborator / White Box
▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, video instalație performativă / White Box
▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Instalație multimedia
▪️Performance Situation Room / Media Room
Instalație performativă AR, dezvoltată de Augmented Space Agency și Asociația 4Culture. Coregrafie si interpretare: Ilinca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu și Georgeta Corca;
Curator: Andreea Căpitănescu
 
▪️Reenactment Francesca Woodman – Diana Spiridon, Performance / Black Box
Ideea solo-ului a pornit de la publicația scriitoarei Charlotte Perkins Gilman, ‘The yellow wallpaper’, din 1892. Lucrarea, simbol al curentului feminist american, are ca personaj principal o femeie care suferă de o boala psihică, în urma căreia devine obsedată de tapetul camerei în care locuiește.
O atmosferă asemănătoare am regăsit în fotografiile artistei Francesca Woodman. Solo-ul este un reenactment al unor lucrări selectate ale artistei, unele dintre ele devenind stilizate în mișcare. Împreună cu câteva pasaje înregistrate din nuvelă, acestea vor constitui fundalul sonor al performance-ului, formând o legătura între cele două artiste.
▪️I could no longer play – Georgeta Corca, Performance video / Black Box
I could no longer play este un video tribut Francesca Woodman, fotografă (3 aprilie 1958 – 19 ianuarie 1981).
Cei ce mor tineri sunt mereu învăluiți de mister, lăsându-ne cu întrebări despre ceea ce ar fi devenit dacă ar fi trăit. Sinuciderea este un subiect tabu, ce atrage fascinația, mai ales când persoana este cunoscută și talentată. Francesca a murit la doar douăzeci și doi de ani, lăsând în urmă o moștenire excepțională. Filmul spune povestea Francescăi și a fost creat prin reinterpretarea unor fotografii ale artistei.
▪️Faceless – Flavia Giurgiu, Performance instalație / Black Box
Am uitat fețele. Lumina face o dâră pe perete. Îmi amintesc forma. Mă uit acolo până când dâra se mărește și lumina se mărește și intru cu totul în spațiul ăla.
Și îmi amintesc.
Tot.
Tot ce am uitat.
▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Király, instalație laborator / White Box
„50s sau Soft Despair” este o instalație despre pragul biologic și psihologic al vârstei de mijloc, despre momente de cumpănă și analiză, despre impulsuri venite din societate într-un timp în care se impun noi schimbări de percepție; dar și despre stări ‘mute’, despre dorințe nerecunoscute sau neacceptate, despre remodelarea identității la diferite vârste.
Instalația folosește o serie de siluete feminine în posturi selectate din zona dansului (urmărind artiste care au forțat bariere creative – din punct de vedere conceptual sau prin modul în care au folosit mișcarea și corpul, dar și artiste uitate, a căror contribuție este sub/reevaluată), mizând pe o teatralitate sculpturală: siluetele ilustrează deopotrivă corpuri și mișcări idealizate sau romantice și corpuri care vorbesc despre puterea și hotărârea feminină sau despre stări conflictuale, etc. Siluetele intersectează aceste planuri verticale, un balans între elemente abstracte cu rol scenografic/de fundal și aceste prezențe figurative – ‘solo’-uri corporale. Toate elementele sunt realizate din fetru, un material care are și moliciune și fermitate.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.
▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, video instalație performativă / White Box
Instalația explorează raportul ambivalent al individului contemporan cu realitatea, alunecarea inertă pe suprafața concretului înspre vortexul hipnotic al hiperrealului. Având ca punct inițial de inspirație maniera în care Laurie Simmons folosește păpușile ca avataruri ale autoarei într-o lumea cvasi-utopică, instalația “Nevermind the Big Picture” folosește imobilitatea celor două femei de jucărie ca punte între realitatea opresivă și disfuncțională surprinsă în proiecția video și frenezia video ritmică a micului ecran. Cele două păpuși funcționează ca reprezentanți simbolici: figurine artificiale, optimizate, conforme așteptărilor sociale și a presiunii de a întruchipa lipsa de reacție și încremenirea întru frumos, materializând idealul de feminitate de care încă nu reușim să ne debarasăm.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.
 
▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Instalație multimedia
Proiectul artistei urmărește o interogare a mentalității stereotipale și a segregării sociale rezultate din prejudecăți în spațiul românesc față de femeile de etnie romă pornind de la exprimarea vestimentară și aproprierea unei moșteniri culturale de către consumul de masă.
Instalația poate fi vizitată în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.
 
▪️Performance Situation Room
Performance Situation Room este o instalație performativă digitală accesibilă pe www.4culture.ro prin intermediul aplicației web Performance Situation Room. Proiectul este co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online și susținut de Life Long Burning, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Europa Creativă.
Performance Situation Room este un spațiu de gândire ce permite performerilor, jucătorilor și publicului să își testeze / aplice abilitățile în mod spontan prin conceperea unor noi formate și scenarii într-un spațiu virtual de joc și experiment. Când din rutina noastră dispar pe rând spațiul social comun, spațiul profesional public, spațiul cultural viu, reunindu-se într-un spațiu privat unic, ce se întâmplă cu percepția noastră asupra timpului și mediului înconjurător?
Conceptul propus imaginează o nouă posibilă rutină zilnică în care sunt chestionate diferite niveluri ale realității și imaginii în relație cu timpul. La convergența dintre artă și tehnologie, spațiul performativ își dezvoltă noi dimensiuni virtuale accesibile publicului larg prin intermediul unei aplicații web interactive.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.
 

 

Evenimentul va respecta normele sanitare și regulile de distanțare socială. Accesul se va face exclusiv cu măști de protecție, care vor fi purtate pe toată durata evenimentului. Tuturor participanților li se va lua temperatura la intrare, și nu va fi permis accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. Persoanelor care refuză să le fie verificată temperatura nu li se va permite accesul în grădina muzeului.
Saturday 17.10.2020, 19:30 – 21:30, WASP Working Art Space and Production

The events will take place in the announced spaces and will be broadcasted online, on eXplore Festival Facebook page. The access for the public will be done by respecting the regulations imposed by the authorities, by filling the form file https://bit.ly/36WgCTq. The entry is free.

▪️Reenactment Francesca Woodman – Diana Spiridon, Performance / Black Box
▪️I could no longer play – Georgeta Corca, Performance video / Black Box
▪️Faceless – Flavia Giurgiu, Performance installation / Black Box
▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Kiráy, Installation – laboratory / White Box
▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, performative video installation / White Box
▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Multimedia installation
▪️Performance Situation Room
AR performative installation, developped by Augmented Space Agency and 4Culture Association. Choreography and performance: linca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu, Georgeta Corca. Curator: Andreea Căpitănescu
 
 
▪️Reenactment Francesca Woodman – Diana Spiridon, Performance / Black Box
The idea of this solo work started from ‘The yellow wallpaper’ by Charlotte Perkins Gilman’s, published in 1892. The story is regarded as a symbol of the American feminist literature. The main character of the story is a woman suffering from a mental illness, as a result of which she becomes obsessed with the wallpaper of the room where he lives.
We found a similar atmosphere in Francesca Woodman’s photographies. The solo is a reenactment of selected works of the artist, some of them becoming stylized in motion. Together with some recorded passages from the short story, they will be the sound background of the performance, creating a connection between the two artists.

▪️I could no longer play – Georgeta Corca, Performance video / Black Box
I could no longer play is a video tribute to Francesca Woodman- photographer (April 3, 1958 – January 19, 1981). Those who die young are always something of an enigma, leaving us with questions of what might have been if they have lived. Suicide is a taboo subject but one that draws fascination, especially when the person is well known and talented. Francesca died young, aged just twenty-two and left behind an exceptional legacy. The video is telling the story of Francesca’s life and it was created by reinterpreting some of her photographs.

▪️Faceless – Flavia Giurgiu, Performance instalație / Black Box
I forgot the faces. The light makes a streak on the wall. I can remember the shape. I look there until the streak widens and the light grows larger and I enter in that space completely.
And I remember.
All.
All I have forgotten.
 
 
▪️„50s or Soft Despair” – Aurora Király, Installation – laboratory / White Box
“50s or Soft Despair” is an installation about the biological and psychological threshold of middle age, about moments of balance and analysis, about impulses coming from society at a time when new changes in perception are required; but also about ‘dumb’ states, about unrecognized or unaccepted desires, about the remodelling of identity at different ages.
The installation uses a series of female silhouettes in selected positions in the dance area (following artists who forced creative barriers – conceptually or through the way they used movement and body, but also forgotten artists, whose contribution is under / re-evaluated), relying on a sculptural theatricality: the silhouettes illustrate both idealised or romantic bodies and movements and bodies that speak of female power and determination or of conflicting states, etc. The silhouettes intersect these vertical planes, a balance between abstract elements with a scenography / background role and these figurative presences – body ‘solos’. All elements are made of felt, a material that has both softness and firmness.
 
The installation can be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.

▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, performative video installation / White Box
The installation explores the mixed relationship of the contemporary individual with reality, the passive sliding on the concrete surface towards the hypnotic vortex of the hyperreal. Initially inspired by the way Laurie Simmons uses dolls as avatars of the author in a quasi-utopian world, the installation “Nevermind the Big Picture” uses the immobility of the two toy women as a bridge between the oppressive and dysfunctional reality captured in the video projection and the rhythmic fever of the small video screen. The two dolls function as symbolic representatives: artificial figurines, optimized, in line with social expectations and the pressure to embody the lack of reaction and freezing in beauty, materializing the ideal of femininity that we still can not get rid of.
The installation can be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.

▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Multimedia installation
The artist’s project aims to interrogate the stereotypical mentality and the social segregation comming from the prejudices in the Romanian space towards Roma women, starting from the clothing interpretation and the appropriation of a cultural heritage by mass consumption.
The installation can be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 18:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.
 
▪️Performance Situation Room
Performance Situation Room is a performative digitalized installation accessible on www.4culture.ro through the Performance Situation Room web application. The project is co-financed by the Ministry of Culture through the Online Access Programme and supported by Life Long Burning – Towards a Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
 
Performance Situation Room is a space for reflection, which gives the opportunity to performers, players and to the public to test and apply spontaneously new formats and new sceneries in a virtual space, through games and experimentation.When all the social, public professional and cultural live spaces are disappearing one by one from our routine, reuniting in a unique private space, what happens to our perception on time and environment? The proposed concept introduces a new possible scenario by questioning the different levels of reality and the relationship between image representation and time. Situated at the convergence between art and technology, the performative space develops new virtual dimensions accessible to the general public through an interactive web application.
The installation can be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.
The event will respect the sanitary norms and rules of social distancing. Access will be made exclusively with protective masks, which will be worn throughout the event. All participants will have their temperature taken at the entrance, and access will not be allowed to symptomatic persons (cough, sneezing, rhinorrhea, fever, altered general condition) or to those who have a measured temperature higher than 37.3 ° C. People who refuse to have their temperature taken will not be allowed to enter the museum.

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest eXplorefestival news!

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest and greatest design news every week!

Copyright ©  eXplorefestival 2005-2020

Copyright © eXplorefestival 2005-2020