C.Crețu & I.Király, A.Király, I.Hărnuț, D.Lobonț, Augmented Space Agency

duminică 18.10.2020, 18:30 – 20:30, WASP Working Art Space and Production

Evenimentele vor avea loc în spațiile anunțate și vor fi transmise online, pe pagina de Facebook eXplore Festival. Accesul publicului în spații se va face respectând condițiile impuse de autorități, prin completarea și transmiterea formularului de înscriere https://bit.ly/36WgCTq. Intrarea este liberă.

▪️PLOAIE FĂRĂ NORI – Cătălin Crețu și Iosif Király, Performance colaborativ / Black Box
▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Király, instalație laborator / White Box
▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, video instalație performativă / White Box
▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Instalație multimedia
▪️Performance Situation Room / Media Room
Instalație performativă AR, dezvoltată de Augmented Space Agency și Asociația 4Culture. Coregrafie si interpretare: Ilinca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu și Georgeta Corca;
Curator: Andreea Căpitănescu
 

 

▪️PLOAIE FĂRĂ NORI – Cătălin Crețu și Iosif Király, Performance colaborativ – Black Box
PLOAIE FĂRĂ NORI este un performance colaborativ între Cătălin Crețu și Iosif Király. Lucrarea este o variantă hibridă ( Cuvânt des folosit în ultima perioadă pentru desemnarea unor relații atât față-în-fațâ cât și mediate, prin diverse platforme online) a instalației sonore 61-87-88 Clouds Will Rain for You ( Lucrare realizată de Iosif Király și Christine Ulke și dedicată artistului Fluxus Geoffrey Hendricks, care le-a fost acestora profesor în cadrul Sommer Akademie Salzburg 1992. Prima prezentare a avut loc chiar la Salzburg în același an, iar variante ulterioare, de mai mari dimensiuni au fost prezentate la UNAgaleria și WASP Working Art Space and Production – București, Royal Akademy of Arts Antwerp, Musica – Impulse Center for Music, Dommelhof, Belgia. (ultimele două în cadrul festivalului Europalia, 2019), din care provine.
De data aceasta, sunetul va fi mediat electronic, prin captări, procesări și spațializări diverse.
WASP Studios a invitat cei doi artiști să conceapă o acțiune artistică care să poată fi prezentată (în funcție de situația fragilă și imprevizibilă generată de pandemie), atât în variantă “on site” cât și “online”. Creație realizată în cadrul proiectului “Mixed territories”, co-finanțat de AFCN.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.

▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Király, instalație laborator- White Box
„50s sau Soft Despair” este o instalație despre pragul biologic și psihologic al vârstei de mijloc, despre momente de cumpănă și analiză, despre impulsuri venite din societate într-un timp în care se impun noi schimbări de percepție; dar și despre stări ‘mute’, despre dorințe nerecunoscute sau neacceptate, despre remodelarea identității la diferite vârste.
Instalația folosește o serie de siluete feminine în posturi selectate din zona dansului (urmărind artiste care au forțat bariere creative – din punct de vedere conceptual sau prin modul în care au folosit mișcarea și corpul, dar și artiste uitate, a căror contribuție este sub/reevaluată), mizând pe o teatralitate sculpturală: siluetele ilustrează deopotrivă corpuri și mișcări idealizate sau romantice și corpuri care vorbesc despre puterea și hotărârea feminină sau despre stări conflictuale, etc. Siluetele intersectează aceste planuri verticale, un balans între elemente abstracte cu rol scenografic/de fundal și aceste prezențe figurative – ‘solo’-uri corporale. Toate elementele sunt realizate din fetru, un material care are și moliciune și fermitate.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.

▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, video instalație performativă – White Box
Instalația „Nevermind the Big Picture” explorează raportul ambivalent al individului contemporan cu realitatea, alunecarea inertă pe suprafața concretului înspre vortexul hipnotic al hiperrealului. Având ca punct inițial de inspirație maniera în care Laurie Simmons folosește păpușile ca avataruri ale autoarei într-o lumea cvasi-utopică, instalația “Nevermind the Big Picture” folosește imobilitatea celor două femei de jucărie ca punte între realitatea opresivă și disfuncțională surprinsă în proiecția video și frenezia video ritmică a micului ecran. Cele două păpuși funcționează ca reprezentanți simbolici: figurine artificiale, optimizate, conforme așteptărilor sociale și a presiunii de a întruchipa lipsa de reacție și încremenirea întru frumos, materializând idealul de feminitate de care încă nu reușim să ne debarasăm.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.

▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Instalație multimedia
Proiectul artistei urmărește o interogare a mentalității stereotipale și a segregării sociale rezultate din prejudecăți în spațiul românesc față de femeile de etnie romă pornind de la exprimarea vestimentară și aproprierea unei moșteniri culturale de către consumul de masă.
Instalația poate fi vizitată și ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.

▪️Performance Situation Room / Media Room
Instalație performativă AR, dezvoltată de Augmented Space Agency și Asociația 4Culture. Coregrafie si interpretare: Ilinca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu și Georgeta Corca;
Curator: Andreea Căpitănescu
Performance Situation Room este o instalație performativă digitală accesibilă pe www.4culture.ro prin intermediul aplicației web Performance Situation Room. Proiectul este co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online și susținut de Life Long Burning, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Europa Creativă.
Performance Situation Room este un spațiu de gândire ce permite performerilor, jucătorilor și publicului să își testeze / aplice abilitățile în mod spontan prin conceperea unor noi formate și scenarii într-un spațiu virtual de joc și experiment. Când din rutina noastră dispar pe rând spațiul social comun, spațiul profesional public, spațiul cultural viu, reunindu-se într-un spațiu privat unic, ce se întâmplă cu percepția noastră asupra timpului și mediului înconjurător?
Conceptul propus imaginează o nouă posibilă rutină zilnică în care sunt chestionate diferite niveluri ale realității și imaginii în relație cu timpul. La convergența dintre artă și tehnologie, spațiul performativ își dezvoltă noi dimensiuni virtuale accesibile publicului larg prin intermediul unei aplicații web interactive.
Instalația poate fi vizitată și în perioada 19-25 octombrie 2020, în intervalul 15:00 – 19:00, cu programare prin email la contact@waspmagazine.com, minim cu o zi înainte.
 
 
Evenimentul va respecta normele sanitare și regulile de distanțare socială. Accesul se va face exclusiv cu măști de protecție, care vor fi purtate pe toată durata evenimentului. Tuturor participanților li se va lua temperatura la intrare, și nu va fi permis accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. Persoanelor care refuză să le fie verificată temperatura nu li se va permite accesul în grădina muzeului.
 Sunday 18.10.2020, 18:30 – 20:30, WASP Working Art Space and Production

The events will take place in the announced spaces and will be broadcasted online, on eXplore Festival Facebook page. The access for the public will be done by respecting the regulations imposed by the authorities, by filling the form file https://bit.ly/36WgCTq. The entry is free.

▪️RAIN WITHOUT CLOUDS – Cătălin Crețu and Iosif Király, Collaborative Performance / Black Box
▪️„50s sau Soft Despair” – Aurora Király, Installation – laboratory / White Box
▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, performative video installation / White Box
▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Multimedia installation
▪️Performance Situation Room
AR performative installation, developped by Augmented Space Agency and 4Culture Association. Choreography and performance: linca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu, Georgeta Corca. Curator: Andreea Căpitănescu


▪️RAIN WITHOUT CLOUDS – Cătălin Crețu and Iosif Király, Collaborative Performance / Black Box
RAIN WITHOUT CLOUDS is a collaborative performance between Cătălin Creţu and Iosif Király. The work is a hybrid version (word often used lately to designate both face-to-face and mediated relationships, through various online platforms) of the sound installation 61-87-88 Clouds Will Rain for You (Work by Iosif Király and Christine Ulke, dedicated to Fluxus artist Geoffrey Hendricks, who was their professor at the Sommer Akademie Salzburg 1992. The first presentation took place in Salzburg in the same year, and later, larger versions were presented at UNAgaleria and WASP Working Art Space and Production in Bucharest, Royal Academy of Arts Antwerp, Music – Impulse Center for Music, Dommelhof, Belgium (last two at the Europalia festival, 2019), from which it comes.
This time, the sound will be mediated electronically, through various captures, processing and spatializations.
WASP Studios invited the two artists to conceive a new artistic creation that can be presented (depending on the fragile and unpredictable situation generated by the pandemic), both in “on site” and “online”. The artistic creation is produced within the “Mixed territories” project, co-financed by AFCN.
The installation can also be visited between October 19-25, 2020, between 15:00 and 19:00, by appointment by email at contact@waspmagazine.com, at least one day in advance.

▪️„50s or Soft Despair” – Aurora Király, Installation – laboratory / White Box
“50s or Soft Despair” is an installation about the biological and psychological threshold of middle age, about moments of balance and analysis, about impulses coming from society at a time when new changes in perception are required; but also about ‘dumb’ states, about unrecognized or unaccepted desires, about the remodeling of identity at different ages.
The installation uses a series of female silhouettes in selected positions in the dance area (following artists who forced creative barriers – conceptually or through the way they used movement and body, but also forgotten artists, whose contribution is under / reevaluated), relying on a sculptural theatricality: the silhouettes illustrate both idealized or romantic bodies and movements and bodies that speak of female power and determination or of conflicting states, etc. The silhouettes intersect these vertical planes, a balance between abstract elements with a scenographic / background role and these figurative presences – body ‘solos’. All elements are made of felt, a material that has both softness and firmness.
The installation can also be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.

▪️Nevermind the Big Picture – Ilinca Hărnuț, performative video installation / White Box
The installation explores the mixed relationship of the contemporary individual with reality, the passive sliding on the concrete surface towards the hypnotic vortex of the hyperreal. Initially inspired by the way Laurie Simmons uses dolls as avatars of the author in a quasi-utopian world, the installation “Nevermind the Big Picture” uses the immobility of the two toy women as a bridge between the oppressive and dysfunctional reality captured in the video projection and the rhythmic fever of the small video screen. The two dolls function as symbolic representatives: artificial figurines, optimized, in line with social expectations and the pressure to embody the lack of reaction and freezing in beauty, materializing the ideal of femininity that we still can not get rid of.
The installation can also be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.

▪️Unweaving Stereotypes – Denise Lobonț, Multimedia installation
The artist’s project aims to interrogate the stereotypical mentality and the social segregation comming from the prejudices in the Romanian space towards Roma women, starting from the clothing interpretation and the appropriation of a cultural heritage by mass consumption.
The installation can also be visited between 19th and 25th of October, between 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.
 
▪️Performance Situation Room
Performance Situation Room is a performative digitalized installation accessible on www.4culture.ro through the Performance Situation Room web application. The project is co-financed by the Ministry of Culture through the Online Access Programme and supported by Life Long Burning – Towards a Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
 
Performance Situation Room is a space for reflection, which gives the opportunity to performers, players and to the public to test and apply spontaneously new formats and new scenaries in a virtual space, through games and experimentation.When all the social, public professional and cultural live spaces are disappearing one by one from our routine, reuniting in a unique private space, what happens to our perception on time and environment? The proposed concept introduce a new possible scenario by questioning the different levels of reality and the relationship between image representation and time. Situated at the convergence between art and technology, the performative space develops new virtual dimmensions accesible to the general public through an interactive web application.
 
The installation can also be visited between 19th and 25th of October, from 15:00 – 19:00, by email appointment at contact@waspmagazine.com, one day before.
 
The event will respect the sanitary norms and rules of social distancing. Access will be made exclusively with protective masks, which will be worn throughout the event. All participants will have their temperature taken at the entrance, and access will not be allowed to symptomatic persons (cough, sneezing, rhinorrhea, fever, altered general condition) or to those who have a measured temperature higher than 37.3 ° C. People who refuse to have their temperature taken will not be allowed to enter the art space.

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest eXplorefestival news!

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest and greatest design news every week!

Copyright ©  eXplorefestival 2005-2020

Copyright © eXplorefestival 2005-2020